〇จังหวัดฟูกูโอกะให้ความส าคัญกับการดูแลชีวิตและสุขภาพของประชาชนผู้อาศัยในจังหวัดเป็นอันดั บหนึ่ง ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือประชาชนให้งดออกจากบ้านช่วงสุดสัปดาห์เว้นแต่กรณีมีควา มจ าเป็นเร่งด่วน แต่ยังคงพบผู้ป่วยในจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพบการติดเชื้อเป็นหมู่คณะในสถานพยาบาลอีกด้วย จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้ออก “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” ในวันที่ 7 เมษายนซึ่งมีผลในจังหวัดฟูกูโอกะด้วย

〇 เมื่อได้รับ “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” จังหวัดฟูกูโอกะจะด าเนินมาตรการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม

〇 จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในจังหวัดฟูกูโอกะดังนี้ (1) งดออกนอกบ้านเว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต *กรณีมีเหตุจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น การเดินทางไปเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล การเดินทางไปเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ซื้ออาหาร ยา เวชภัณฑ์และสิ่งของจ าเป็น เวชภัณฑ์และสิ่งของจ าเป็น การเดินทางไปท างาน การออกก าลังกายหรือเดินเล่นนอกเคหะสถาน เป็นต้น (2) การเดินทางไปท างานไม่จัดอยู่ในข่ายของการขอความร่วมมืองดออกจากบ้าน แต่แนะน าให้ลดการพบปะผู้คนลง เช่น ท างานที่บ้าน (Work from home) จัดกะท างานให้เวลาต่างกัน ขี่จักรยานไปท างานเป็นต้น タイ語 (3) เลี่ยงการเดินทางกลับภูมิล าเนาหรือการเดินทางท่องเที่ยวอันไม่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากการเดินทางข้ามจังหวัด ทั้งนี้ไม่ใช่การปิดจังหวัด (ล็อกดาวน์) (4) งดจัดกิจกรรม (อีเวนต์) ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายการติดเชื้อ (5) ไม่กักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค ยา เวชภัณฑ์ และสินค้าที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตขั้นพื้นฐาน เนื่องจากร้านค้าปลีกยังคงด าเนินธุรกิจค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคและและสินค้าที่มีความจ าเป็นต่อกา ป็นต่อการด าเนินชีวิตได้ตามปรกติ พร้อมขอความร่วมมือปฏิบ ัติตามค าแนะน าด้านล่างอย่างต ่อเนื่อง (1) หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงสามปัจจัยซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อการติดเชื้อเป็นหมู่คณะในช่วงเวลาเดียวกั ลาเดียวกัน ได้แก่ “อากาศปิดไม่ถ่ายเท” “ชุมนุมกลุ่มใหญ่ ” “สัมผัสใกล้ชิด” เช่นมีการสนทนาระยะใกล้ (2) ล้างมือให้สะอาด รักษามารยาทในการไอหรือจามในที่สาธารณะอย่างถูกต้องและเคร่งครัด รักษามารยาทในการไอหรือจามในที่สาธารณะอย่างถูกต้องและเคร่งครัด (3) กรณีสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โปรดโทรศัพท์ขอรับค าปรึกษาที่ “ศูนย์ให้ค าปรึกษาบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือมีประวัติสัมผัสกับบุคคลที่เดินทางกลับจา งกลับจากต่างประเทศ” ซึ่งจัดตั้งอยู่ในหน่วยงานสาธารณสุข (4) หากมีอาการไข้หวัด เช่น ไข้ ไอ จาม โปรดโทรศัพท์ปรึกษาสถานพยาบาลใกล้บ้าน ไม่เดินทางไปเข้ารับการตรวจโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า (5) ส าหรับการเดินทางต่างประเทศ โปรดปฏิบัติตามประกาศและค าสั่งของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

〇ขณะนี้เราก าลังยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญอย่างยิ่งยวดในการป้องกันการติดเชื้อและการแ ร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลใกล้ตัวของประชาชนแต่ละคนในจังหวัด จะเป็นตัวก าหนดสถานการณ์ของภูมิภาคนี้ ตลอดจนทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ถัดไป จึงขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดทุกท่านให้ปฏิบัติตามรายละเอียดด้านบน