〇 यस िᮧफे ᭍चर(अᲱल)मा, िᮧफे ᭍चरवासीको जीउ᭔यान तथा ᭭वा᭭᭝यको रᭃालाई सवाᭅिधक महᱬव ᳰदई संᮓमण तथा ᭜यसको फै लावटको रोकथाम गनᱷहेतुले शिनवार र आइतवारका ᳰदनमा अनाव᭫यक तथा हतार नभएका कामले बािहर निन᭭कनको लािग अनुरोध ग᳿रँदैआएको िथयो । य᳒िप, यस िᮧफे ᭍चरमा संᮓिमतको स᭑᭎यामा अक᭭मात् ᭮वाᱫै वृि᳍ ᱟन आएको छ, जसले गदाᭅ अ᭭पताल आᳰदमा सामूिहक संᮓमण पिन देिखन थालेको छ । यस ᳰकिसमका अव᭭थालाई म᭟यनजर गदᱺअिᮧल ७ ताᳯरखमा सरकार᳇ारा फु कु ओका िᮧफे ᭍चर समᭃ ‘स᭑कटकालीन पᳯरि᭭थितको घोषणा’ गᳯरएको छ ।

〇 ‘स᭑कटकालीन पᳯरि᭭थितको घोषणा’ भएपिछ मेमिहनाको ६ ताᳯरख स᭥मको अविधमा स᭑कटकालीन पᳯरि᭭थितमा चािलने कदमको कायाᭅ᭠वयन गᳯरने िनणᭅय गᳯरएको छ ।

〇 िᮧफे ᭍चरवासी समᭃ िन᳜ अनुसारका अनुरोध गᳯर᭠छ । (१) सोमवार देिख शुᮓवार, शिनवार र आइतवार तथा ᳰदवा राᮢी जुनसुकै बेला पिन, ᭭वा᭭᭝य िनकायमा जँचाउन जाने, खा᳒ पदाथᭅ, औषधी वा दैिनक जीवनका आधारभूत सामाᮕी ᳰक᳖ जाने, कायाᭅलयमा काममा जाने, घर भवन बािहर ᳞ायाम वा खेलकु द गनᱷतथा वोᳰकङ गनᱷज᭭ता िजउनका लािग आव᭫यक काम बाहेक बािहर निन᭭कने (२) हावाको आवतजावत रा᮫ो नᱟने ‘गु᭥सेको ᭭थान’, धेरै मा᭠छेहᱨ भेला ᱟने ‘िभडभाड’, िनकटमा कु राकानी ᱟने तथा आवाज िनका᭨ने ‘िनकट संसगᭅ ᭭थल’, यी ३ सतᭅहᱨमा सामूिहक संᮓमणको खतरा उᲬ ᱟने ᱟनाले यी ३ सतᭅको एकै पटक िमलन ᱟन नᳰदने (३) हात धुने ᮧᳰᮓया तथा खोकᳱ को मयाᭅदाको पालना गनᱷ (४) ᭔वरो तथा खोकᳱ आᳰद ᱧघा खोकᳱको लᭃण भई निजकको िचᳰक᭜सकमा जँचाउन जाँदा िसधै नगएर अिनवायᭅ ᱨपमा टेिलफोन᳇ारा अिᮕम स᭨लाह िलने (५) खा᳒ तथा पेय पदाथᭅ र दैिनक जीवनका आव᭫यक सामाᮕीका स-साना पसल भने खुला ᱟने ᱟनाले, पसलमा रािखएका खा᳒ पदाथᭅ तथा औषधी, दैिनक जीवनका आव᭫यक सामाᮕी एकलौटी ᱨपमा ᳰक᳖े ज᭭ता काम नगनᱷ हामी िनमा तपाईंको िनरर सहयोगको लािग आह गदछौं। (१) नयाँ कोरोना भाइरस संᮓमणको आश᭑का रहेको ख᭛डमा, ᭭वा᭭᭝य के ᭠ᮤमा रािखएको ‘᭭वदेश ᳰफताᭅ तथा संसगᭅमा आएका लािगको स᭨लाह के ᭠ᮤ’ मा फोन गरी स᭨लाह िलने (२) अनाव᭫यक तथा हतार नभएका कामले ज᭠मथलोमा फकᭅ ने वा याᮢामा िन᭭कने आᳰद िᮧफे ᭍चर नाघेर आवतजावत गनᱷकाम, महामारी रोकथामको दृि᳥कोणबाट सके स᭥म नगनᱷ साथै, यो लक डाउन भ᭠दा फरक ᱟ᭠छ । (३) कायाᭅलय जाने काम, बािहर िन᭭कन ᭭वैि᭒छक िनय᭠ᮢणको आ᭮वानमा त पदᱺन तर आ᭢नो िनवासमा काम गनᱷ (टेिलवकᭅ), समय फरक पारेर काममा जाने, साइकल᳇ारा काममा जाने आᳰद गरी मा᭠छेसँगको ᮧ᭜यᭃ आदानᮧदान कम गनᱷ (४) िवदेश जाने बारेमा, जापानी पररा᳦ म᭠ᮢालयको सतकᭅ ता तथा िनदᱷशनको पालना गनᱷ (५) संᮓमण फै लावटको कारण ब᳖ सᲣे समारोह (इभे᭠ट)को आयोजना नगनᱷ

〇 वतᭅमानको समय, संᮓमण तथा संᮓमण फै लावटको रोकथामका लािग अ᭜य᭠त महᱬवपूणᭅ तथा दोधारको अविध रहेको अव᭭था छ । ᮧ᭜येक िᮧफे ᭍चरवासीलेआ᭢नो ᭔यान आफै लेबचाई वᳯरपᳯरका मा᭠छेको ᭔यान पिन बचाउने कायᭅले १ ह᳙ा पिछ वा २ ह᳙ा पिछको यस ᭃेᮢ, साथै जापानको पᳯरि᭭थितको िन᳟य गनᱷछ । स᭥पूणᭅ िᮧफे ᭍चरवासीको समझदारी तथा सहयोगको लािग अनुरोध गᳯर᭠छ ।